c

Forside

Hvem er vi

Lokale stævner

Referater

Vedtægter

Forretningsorden

Billeder

Privatlivspolitik

Firmaidrætten

 

      

 

Vedtægter for Firmaidræt Landskredsen

 

             

§ 1.        Kredsens navn:

              Kredsens navn er Firmaidræt Landskredsen.

 

§ 2.        Kredsens hjemsted:

              Kredsen er hjemmehørende, hvor formanden har postadresse.

 

§ 3.        Kredsens formål:

              Kredsens formål er gennem samarbejde og koordination med de tilsluttede

              landsforeninger at fremme erfaringsudveksling og afholdelse af idrætsstævne for

              alle landsforeningers medlemmer.  Firmaidræt Landskredsen skal aktivt – over for

              landsforeningerne – øge kendskabet til Dansk Firmaidrætsforbund.

 

§ 4.        Kredsens sammensætning:

Firmaidræt Landskredsen består af koncerner og virksomheder, der alle er organiseret på landsplan.

En landsforening skal efterleve kravene i Dansk Firmaidrætsforbunds vedtægter § 26:

Landsforeninger:

1.    Alle klubber skal komme fra samme branche, firma eller etat.

2.    Være organiseret på landsplan med en bestyrelse på mindst 5 medlemmer

3.    Være repræsenteret i samtlige landsdele

4.    Bestå af personer fra mindst 10 klubber og minimum 1.000 medlemmer eller 1.500 aktivitetsmedlemmer

5.    Højest 25 % af medlemmerne må være tilknyttet ét arbejdssted.

6.    Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt på landsplan som turnering, mesterskab, motionsaktivitet eller lignende.

 

§ 5.        Kredsens organisationsforhold:

              Kredsen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid

              gældende vedtægter og retningslinier.

 

§ 6.        Kredsledelsen:

              Kredsen ledes af en bestyrelse, som sammensættes af én repræsentant fra hver tilsluttet   

               landsforening.

  

§ 7.        Ordinært årsmøde:

              7.1.        Kredsens højeste myndighed er årsmødet, der holdes hvert år inden

                             udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

              7.2.        Senest 14 dage før årsmødet udsendes dagsorden, revideret regnskab,                               

                             budgetforslag samt de til behandling indkomne forslag.

              7.3.        Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være landskredskontoret                          

                            skriftligt i hænde senest ved udgangen af januar måned.

              7.4.        Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

                            1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.

                            2. Valg af dirigent.

                            3. Beretning fra landskredsens bestyrelse.

                            4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

                            5. Behandling af indkomne forslag.

                            6. Budgetforslag til orientering.

                            7. Indsættelse af landsforeningernes repræsentanter.

                            8. Valg i henhold til vedtægterne.

                            9. Eventuelt.

              7.5.        Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes  antal.

 

§ 8.        Møde- og stemmeberettigede:

              8.1.        Mødeberettigede er:

                            a. Kredsbestyrelsen.

                            b. 4 repræsentanter fra hver landsforening.

                            c. Medlemmer af kredsens udvalg og ad hoc-grupper.

                            d. Revisorer og revisorsuppleanter.

                            e. Forbundsstyrelsen og permanente udvalg.

                            f. Generalsekretær og konsulenter.

                            g. Inviterede gæster.

              8.2.        Stemmeberettigede er:

                            a. Kredsbestyrelsen.

                            b. 2 repræsentanter fra hver landsforening.

 

§ 9.        Ekstraordinært årsmøde:

              9.1.        Ekstraordinært årsmøde holdes, når kredsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

                             mindst 3 landsforeninger skriftligt anmoder herom bilagt dagsorden.

              9.2.        En sådan begæring skal imødekommes af kredsbestyrelsen senest 1                                                  måned efter modtagelsen.

              9.3.        Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.

 

§ 10.      Afstemninger:

              10.1.     Alle afstemninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved

                           ændringer i vedtægterne.

Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med ved opgørelse af stemmeflertal.

              10.2.     Kun fremmødte har stemmeret på årsmødet. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

              10.3.     Intet forslag, der ikke i forvejen er rettidigt indsendt og bekendtgjort, kan

                            komme til afstemning på årsmødet.

              10.4.     Forslag til behandling, kan ikke afgøres under punktet ”eventuelt”.

              10.5.     Skriftlig afstemning skal foretages blot én stemmeberettiget kræver det.

               

§ 11.      Valg:

11.1.       Valgbare til bestyrelsesfunktioner er kun de af den enkelte landsforening udpegede repræsentanter.

11.2.       Årsmødet vælger:

-       Formand

-       Næstformand

-       Kasserer

-       Stævnekoordinator

Disse 4 udgør forretningsudvalget.

Forretningsudvalget skal i samarbejde med Landskredsens forretningsfører stå for den daglige drift af Landskredsen samt planlægning af Landskredsens aktiviteter.

11.3.       På ulige år vælges formand og stævnekoordinator. På lige år vælges næstformand og kasserer.

11.4.     Alle valg gælder for 2 år

11.5.     Årsmødet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.

11.6.     Årsmødet vælger 1 revisorsuppleant for ét år.

11.7.     Revisorer og revisorsuppleant må ikke være udpeget til at have sæde i bestyrelsen.

 

§ 12.      Landskredsbestyrelsen:

Forretningsudvalget:

              12.1.     Forretningsudvalget varetager, under ansvar overfor kredsbestyrelsen,

den daglige ledelse af Landskredsen.

              12.2.     Forretningsudvalget sætter selv sin egen dagsorden og afholder møder

efter behov.

12.3.     Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt når et flertal, herunder formand

eller næstformand, er til stede.

              12.4.     Et medlem af forretningsudvalget kan altid forlange skriftlig afstemning.

 

              Landskredsbestyrelsen:

              12.5.     Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar overfor årsmødet.

              12.6.     Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtigt når et flertal, herunder formand

               eller næstformand, er til stede.

              12.7.     Alle afgørelser i kredsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

              12.8.     Et medlem af kredsbestyrelsen kan altid forlange skriftlig afstemning.

 

§ 13.      Udvalg:

              13.1.     Kredsen udpeger de for udvikling nødvendige eller ønskelige ad hoc

                            grupper/personer samt udarbejder og fastsætter kommissorium for arbejdets opgave,

                            tidsmæssige udstrækning og  de økonomiske rammer.

              13.2.     Hertil kan udpeges personer uden for kredsens bestyrelse.

  

§ 14.      Møder:

14.1.     Kredsen tilrettelægger selv sin mødevirksomhed og de tilsluttede landsforeninger har pligt til at deltage.

              14.2.     Til alle møder udsendes dagsorden i henhold til ”Forretningsorden for

Landskredsens bestyrelse”.

§ 15.      Tegningsret og hæftelse:

              15.1.     Landskredsen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

              15.2.     Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og  kasserer.

              15.3.     Kredsen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og tilsluttede landsforeninger hæfter ikke

                            personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

 

§ 16.      Regnskab og revision:

              16.1.     Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status

                            underskrevet af formand og kasserer samt de to valgte revisorer.

              16.2.     Kredsens kasserer er ansvarlig overfor kredsen for den daglige regnskabsføring og

                            fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på årsmødet.

16.3.     Til samtlige møder, skal der foreligge en af kassereren udarbejdet regnskabsoversigt.

16.4.     Kredsen er ansvarlig for, at den af forbundet udarbejdede regnskabsinstruks overholdes.

              16.5.     Revision af regnskabet skal foretages senest den 10. februar.

              16.6.     Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger

                            nødvendig dokumentation for indestående på kredsens bank-  og/eller girokonto.

              16.7.     Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

              16.8.     Revisorerne udarbejder revisionsprotokolat som orientering til bestyrelsen og årsmødet

 

§ 17.      Indberetning:

17.1.     Kredsen har pligt til hvert år at fremsende et revideret regnskab og en status senest 3 uger efter

              årsmødet til forbundet.

17.2.     Kredsen skal opgive deltagerantal og aktiviteter til forbundet efter anvisninger herfor.

17.3.     Såfremt der foretages ændringer i kredsens vedtægter, må disse ikke være i modstrid med forbundets vedtægter og bestemmelser.

 

§ 18.      Kredsens organisatoriske opgaver:

18.1.     Kredsen skal fremme samarbejdet mellem landsforeningerne og

fungere som samtaleforum til gensidig inspiration, ide-udvikling samt

erfaringsudveklsling. Dette kan ske i samarbejde med konsulenttjenesten.

 

§ 19.      Kredsens idrætslige opgaver:

              19.1.     De til stævner nedsatte stævnejury/udvalg kan idømme karantæner i

forbindelse med de afholdte stævner.

19.2.     Kredsbestyrelsen skal behandle eventuelle anker vedrørende stævner

 

§ 20.     Referater:

20.1.     Referater fra FU-møder tilsendes landskredsbestyrelsen senest 3 uger efter mødet.

              20.2.     Referater fra årsmøder og kredsbestyrelsesmøder tilsendes landskredsens tilsluttede

                            landsforeninger, landskredsens bestyrelse, revisorer samt Dansk Firmaidrætsforbund

                            senest 3 uger efter mødet.

 

§ 21.      Vedtægtsændringer:

21.1.     Forslag til ændring i vedtægterne kan indstilles af såvel kredsen som af til- sluttede landsforeningers bestyrelser.

              21.2.     Såfremt intet andet er vedtaget, træder ændringer i kraft umiddelbart efter

                            vedtagelsen.

              21.3.     Til gyldig beslutning kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på

                            årsmødet.

 

 Således vedtaget på Firmaidræt Landskredsens årsmøde den 7. marts 2020.

 

 

 

 

 

              _________________________                 _________________________

                               Claus Schou                                           

                                  Dirigent                                                      Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelt ændret til Firmaidræt Landskredsen af forretningsudvalget den 7.maj 2011.

Redaktionelt ændret til Firmaidræt Landskredsen af forretningsudvalget den 17.januar 2020.

Redak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskredskontoret, Parkvej 96,1   4600  Køge  Telefon 29397174, e-mail Landskredsen@mail.dk